Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5630
Title: Vận dụng quan điểm tiết kiệm của Hồ Chí Minh vào xây dựng lối sống cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Authors: Mông Quỳnh, Hương
Advisor: Nguyễn Thị Mai, Lan
Keywords: Hồ Chí Minh;Xây dựng lối sống;Sinh viên
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu quan điểm tiết kiệm của Hồ Chí Minh và sự cần thiết vận dụng quan điểm đó vào xây dựng lối sống tiết kiệm cho sinh viên; Nêu ra, đặc điểm và thực trạng đời sống của sinh viên, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng lối sống tiết kiện cho sinh viên
Description: 102tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5630
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.