Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5629
Title: Giải quyết việc làm cho nông dân ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình đô thị hóa hiện nay
Authors: Nguyễn Bá, Lực
Advisor: Đặng Thanh, Phương
Keywords: Giải quyết việc làm;Nông dân;Đô thị hóa;Bắc Ninh
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề giải quyết việc làm cho nông dân ở Huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho nguồn lao động đó.
Description: 83tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5629
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.