Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5628
Title: Kinh tế trang trại ở tỉnh Lâm Đồng thực trạng và giải pháp
Authors: Đỗ Xuân, Kiên
Advisor: Nguyễn Văn, Tuyến
Keywords: Kinh tế trang trại;Lâm Đồng
Issue Date: 2000
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài phân tích thực trạng sự phát triển của kinh tế trang trại Lâm Đồng, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát triển và phát huy kinh tế trang trại của tỉnh trong thời gian tới.
Description: 52tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5628
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119. Kinh tế trang trại ở tỉnh Lâm Đồng.pdf5.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.