Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5627
Title: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Thị, Hương
Advisor: Trần Thị Ngọc, Nga
Keywords: Cơ hội;Thách thức;Kinh tế Việt Nam;Hội nhập kinh tế quốc tế
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận của kinh tế chính trị Mác-Lênin và nghiên cứu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội một cách hệ thống đề tài tìm hiểu những cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nhằm có một cái nhìn khái quát về hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Description: 61tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5627
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.