Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5625
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Phương, Thúy
Advisor: Ngô Văn, Lương
Keywords: Cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Hà Nội;Hội nhập kinh tế quốc tế
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Hà Nội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn 2010-2020.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5625
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.