Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5623
Title: Vấn đề sử dụng thể loại phóng sự và ghi nhanh trên VTC News hiện nay (Khảo sát từ 1/1/2011 đến 30/6/2011)
Authors: Đỗ Ngọc, An
Advisor: Nguyễn Thị, Thoa
Keywords: Phóng sự;Ghi nhanh
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về thể loại phóng sự và ghi nhanh; Chương 2: Thực trạng sử dụng thể loại phóng sự và ghi nhanh trên VTC News
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5623
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.