Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5622
Title: Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận các sản phẩm báo chí của sinh viên hiện nay (Qua khảo sát một số trường cao đẳng và đại học trên địa bàn Hà Nội)
Authors: Nguyễn Thị Mai, Lan
Advisor: Nguyễn Văn, Dững
Keywords: Sản phẩm báo chí;Sinh viên
Issue Date: 2001
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu các vấn đề lý luận về nhu cầu và điều kiện tiếp nhận, về công chúng báo chí nói chung và nhóm công chúng sinh viên nói riêng; Lập giả thuyết về NCT và ĐKTN; Từ lý luận và thực tiễn nghiên cứu, rút ra những kết luận chung nhất và đề xuất những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu ửua tiếp nhận cho nhóm công chúng SV
Description: 95tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5622
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59. Nhu cầu và điều kiện các sản phẩm báo chí.pdf10.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.