Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5616
Title: Cách mạng xã hội và sinh viên báo chí (Khảo sát sinh viên chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2011)
Authors: Nguyễn Phương, Anh
Advisor: Đỗ Thị Thu, Hằng
Keywords: Mạng xã hội;Sinh viên;Báo chí
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tìm hiểu các mạng xã hội hiện nay; Tìm hiểu về tâm lý nhu cầu sử dụng mạng xã hội của sinh viên nói chung và sinh viên chuyên ngành báo chí nói riêng; Khảo sát thực trạng sử dụng mạng xã hội; Phân tích sự tác động qua lại của mạng xã hội; Đề xuất một số giải pháp định hướng cho sinh viên sử dụng mạng xã hội; Đề xuất một số giải pháp cho các nhà quản lý mạng xã hội.
Description: 160tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5616
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44. Các mạng xã hội và sinh viên báo chí.pdf15.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.