Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5614
Title: Văn hóa đưa tin trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát trên báo mạng điện tử VnExpress, Vietnamnet và VTC News từ 7/2015 đến 7/2016)
Authors: Đỗ Thị Anh, Ngọc
Advisor: Lương Thị Phương, Diệp
Keywords: Văn hóa đưa tin;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và các kết quả nghiên cứu đã có về tin tức trên báo mạng điện tử, mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí, sự tác động văn hóa đưa tin trên báo mạng điện tử hiện nay đến nền báo chí của Việt Nam; Khảo sát và phân tích thực trạng văn hóa đưa tin trên báo mạng hiện nay ở Việt Nam; Xác định các vấn đề đặt ra đối với nhận thức về vai trò, ý nghĩa của văn hóa trong cách đưa tin tức báo mạng, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị để nâng cao khả năng ứng dụng trong phương thứuc làm tin của báo chí nước ta, đặc biệt với công tác đào tạo báo chí.
Description: 161tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5614
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34. Văn hóa đưa tin trên báo mạng điện tử.pdf13.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.