Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5612
Title: Sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong các tác phẩm báo chí tiếng Anh và tiếng Việt (Khảo sát trên một số báo mạng điện tử tiếng Anh và tiếng Việt từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2014)
Authors: Mai Phương, Thảo
Advisor: Đỗ Thu, Trang
Keywords: Thành ngữ;Tục ngữ;Báo chí;Tiếng Anh;Tiếng Việt
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cung cấp cái nhìn khái quát về việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong các tác phẩm báo chí tiếng Anh và tiếng Việt; Phân tích hiệu quả của thành ngữ, tục ngữ trong việc truyền tải và tiếp nhận thông tin truyền thông; Đề xuất những gợi ý nhằm nâng cao hiệu ửua của việc sử dụng và biên dịch thành ngữ, tục ngữ trong các tác phẩm báo chí
Description: 83tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5612
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.