Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5611
Title: Xu hướng trực tiếp hóa chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam
Authors: Phạm Văn, Thành
Advisor: Trần Bảo, Khánh
Issue Date: 2001
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cung cấp một cách hiểu về khái niệm "Trực tiếp", "Xu hướng trực tiếp hóa" và các góc độ nhìn nhận tính trực tiếp của một chương trình thời sự; Chỉ ra sự tất yếu khách quan của xu hướng trực tiếp hóa trong truyền hình, nhất là ở chương trình thời sự; Phân tích các đặc trưng trong việc tổ chức sản xuất trong chương trình thời sự trực tiếp hóa. Đặc biệt là đi sâu vào đặc tính "con dao hai lưỡi" của việc trực tiếp hóa chương trình thời sự; Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh xu hướng trực tiếp hóa chương trình thời sự.
Description: 65tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5611
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. Xu hướng trực tiếp hóa chương trình thời sự.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.