Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5607
Title: Những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí hiện nay
Authors: Nguyễn Thị, Thoa
Keywords: Giải pháp;Chất lượng;Báo chí
Issue Date: 1996
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nắm được thực trạng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí từ 1975 đến 1995; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong phương thức quản lý báo chí hiện nay, mối quan hệ giữa tòa soạn báo với cơ quan chủ quản, với các cơ quan chức năng, với các tổ chức Đảng trực thuộc; Đề xuất một số giải pháp khả thi đến năm 2000
Description: 101tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5607
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp BộItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.