Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5600
Title: Giáo trình Quản trị nhân lực và quản trị chất lượng sản phẩm
Authors: Lê Thị, Thúy
Keywords: Giáo trình;Quản trị;Nhân lực;Chất lượng sản phẩm
Issue Date: 2018
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về quản trị chất lượng sản phẩm. Nội dung giáo trình gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan về nhân lực và quản trị nhân lực; Chương 2: Kế hoạch hóa và tuyển dụng nhân lực; Chương 3: Tạo động lực trong lao động; Chương 4: Đánh giá thực hiện công việc và phát triển nguồn nhân lực; Chương 5: Chất lượng và quản trị chất lượng; Chương 6: Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Description: 251tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5600
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Giáo trình quản trị nhân lực và quản trị chất lượng sản phẩm.pdf103.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.