Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/56
Title: Báo mạng điện tử - những vấn đề cơ bản
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo chí;Báo điện tử
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Cuốn sách trình bày quá trình hình thành và phát triển internet và báo mạng điện tử; đặc trưng cơ bản, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất thông tin, viết và trình bày nội dung báo mạng điện tử; giới thiệu một số tờ báo mạng tiêu biểu ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/56
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao mang dien tu.pdf21.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.