Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5599
Title: Giáo trình xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức
Authors: Nguyễn Văn, Giang
Trần Thị, Hương
Nguyễn Thị Thu, Thủy
Keywords: Xây dựng Đảng;Đạo đức;Tư tưởng;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Nội dung giáo trình gồm 2 phần: Phần I: Xây dựng Đảng về tư tưởng, gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng về tư tưởng, nội dung, phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng hiện nay. Phần II: Xây dựng Đảng về đạo đức, gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng về đạo đức; giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Description: 248tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5599
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Giáo trình xây dựng đảng về tư tương và đạo đức.pdf16.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.