Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/559
Title: Nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng công giáo ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát 3 tờ báo: Người Công giáo Việt Nam; Công giáo và Dân tộc; nguyệt san Công giáo và Dân tộc, thời gian từ tháng 6/2012-6/2013)
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Nhu cầu;Thông tin;Công chúng;Công giáo;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí, luận văn mô tả thực trạng về nhu cầu thông tin của công chúng Công giáo ở nước ta hiện nay, mức độ đáp ứng nhu cầu của các sản phẩm báo in có đối tượng mục tiêu là công chúng công giáo ở nước ta (thuộc diện khảo sát), từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thông tin báo chí cho đồng bào Công giáo, đáp ứng đòi hỏi của công tác truyền thông và công tác tư tưởng cho đồng bào Công giáo ở nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/559
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Thi Thanh Thuy.pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.