Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/558
Title: Chương trình truyền hình chuyên biệt của truyền hình An Viên (AVG) - thực trạng và giải pháp phát triển
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Chương trình truyền hình;Truyền hình An Viên
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng chương trình truyền hình chuyên biệt của Truyền hình An Viên (AVG), luận văn đề xuất giải pháp và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình truyền hình chuyên biệt của Truyền hình nước nhà và Truyền hình AVG.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/558
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS HONG DUONG .pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.