Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/557
Title: Thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên đại học khu vực Hà Nội hiện nay (Khảo sát sinh viên các trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm và Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Authors: Lê, Trần Lan Hương
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Mạng xã hội;Sử dụng;Sinh viên;Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng MXH của sinh viên một số trường đại học khu vực Hà Nội hiện nay (cụ thể là sinh viên các trường: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm và Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Trên cơ sở phân tích, đánh giá từ đó có những giải pháp định hướng cho SV sử dụng MXH một cách có ích và đề xuất một số biện pháp cho các nhà quản lý MXH được tốt hơn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/557
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Le Tran Lan Huong.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.