Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/556
Title: Tuyên truyền vì người nghèo trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa (Khảo sát từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013)
Authors: Hoàng, Văn Triều
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Tuyên truyền;Đài Phát thanh - Truyền hình;Thanh Hóa
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Nghiên cứu thực trạng nền kinh tế và tình hình nghèo đói ở Thanh Hóa; Nghiên cứu các chủ trương của Đảng và Nhà Nước, đặc biệt là của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về công tác giảm nghèo; Khảo sát, thống kê các tác phẩm tuyên truyền vì người nghèo trên sóng Đài PT - TH Thanh Hóa từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013; Phân tích đánh giá thành công và hạn chế các tác phẩm về công tác giảm nghèo; Đánh giá hiệu quả trong công tác tuyên truyền vì người nghèo của Đài PT – TH Thanh Hóa; Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền vì người nghèo cho Đài PT – TH Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/556
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Hoang Van Trieu.pdf982.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.