Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5523
Title: Quan hệ chính trị quốc tế
Other Titles: Lưu hành nội bộ
Keywords: Quan hệ quốc tế;Chính trị
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trang bị một hệ thống kiến thức cơ bản về tình hình chính trị thế giới, những kiến thức chung nhất về quan hệ chính trị quốc tế, giúp cho người học có khả năng nhận thức đúng và từng bước hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp các sự kiện chính trị trong đời sống chính trị quốc tế.
Description: 170tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5523
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352. quan hệ chính trị quốc tế.pdf23.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.