Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5506
Title: Kinh tế truyền thông
Authors: Đinh Thị Thúy, Hằng
Keywords: Kinh tế;Truyền thông
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Gồm 6 chương: Chương 1: Giới thiệu cho sinh viên hiểu rõ các khái niệm và đặc điểm của kinh tế báo chí, truyền thông, những nội dung cơ bản của kinh tế báo chí, truyền thông; Chương 2: Cung cấp cho sinh viên những đặc tính cơ bản của kinh tế báo chí, truyền thông, ngành công nghiệp truyền thông hoạt động trong môi trường "song sản phẩm" và phân tích được giá trị của nội dung truyền thông là phi vật chất; Chương 3: Sinh viên sẽ được học về các vấn đề về chiến lược cạnh tranh cơ bản trong truyền thông, phân tích cạnh tranh trong báo chí, truyền thông và những biểu hiện cạnh tranh trong báo chí trên thế giới và Việt Nam; Chương 4: Giới thiệu với sinh viên về chiến lược kinh doanh trong truyền thông, phương thức cơ bản hoạt động kinh tế báo chí, truyền thông, kinh doanh trong báo in, vai trò và tác dụng của công tác phát hành trong kinh doanh của tòa soạn và một số chiến thuật market trong phát hành báo chí hiện nay ở nước ta; Chương 5: Bàn về quảng cáo và đặc trưng của quảng cáo, tính chất và dịch vụ quảng cáo, mối quan hệ giữa quảng cáo với người tiêu dùng và thị trường; Chương 6: Sinh viên sẽ được học về tập đoàn, mô hình và tổ chức của tập đoạn..., thảo luận việc thành lập tập đoàn báo chí ở nước ta.
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5506
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
335. Kinh tế truyền thông.pdf10 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.