Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5503
Title: Truyền thông nội bộ
Authors: Đinh Thị Thúy, Hằng
Keywords: Truyền thông
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trang bị những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức, mô hình tổ chức bộ máy quản trị của các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cơ quan nhà nước; tìm hiểu các hoạt động quan hệ công chúng nội bộ của tổ chức này.
Description: 77tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5503
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
332. Truyền thông nội bộ.pdf8.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.