Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/55
Title: Lãnh đạo và quản lý đối với lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, báo chí
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Lãnh đạo;Quản lí;Kinh tế;Khoa học;Công nghệ;Giáo dục;Báo chí
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài hệ thống hóa các khái niệm, những vấn đề lý luận liên quan; trình bày đặc điểm, nguyên tắc, nội dung lãnh đạo, quản lý đối với lĩnh vực kinh tế; lãnh đạo, quản lý đối với khoa học - công nghệ; lãnh đạo, quản lý đối với giáo dục - đào tạo và lãnh đạo, quản lý đối với báo chí.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/55
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Vu Tien.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.