Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5494
Title: Quan hệ công chúng và các phương tiện truyền thông mới
Authors: Đỗ Chí, Nghĩa
Keywords: Quan hệ công chúng;Phương tiện truyền thông
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài tổng hợp, giới thiệu, nghiên cứu và phân tích các phương tiện truyền thông mới và ứng dụng trong việc hoạt động quan hệ công chúng, bao gồm các phương tiện truyền thông trên internet, điện thoại di động, game và một số phương tiện truyền thông kĩ thuật số khác.
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5494
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322. Quan hệ công chúng và các phương tiện truyền thông mới.pdf11.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.