Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5490
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biển hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên
Authors: Tô, Lâm
Keywords: Tư tưởng chính trị;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Nhận diện;Đấu tranh;Suy thoái;Đạo đức;Cán bộ;Đảng viên
Issue Date: 2018
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu, chủ nghĩa các nhân, tham danh vọng địa vị, bệnh kiêu ngạo, bệnh chủ quan...
Description: 128 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5490
Appears in Collections:Sách phục vụ Nghị quyết 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11 - Tư tưởng HCM v ề nhận diện đấu tranh.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.