Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5486
Title: Quản trị truyền thông doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đinh Thị Thúy, Hằng
Keywords: Quản trị;Truyền thông;Doanh nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cuốn sách này được trình bày khái quát những nội dung cơ bản của truyền thông như: quan niệm chung về truyền thông, một số lý thuyết truyền thông, truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm, truyền thông đại chúng, chu trình truyền thông.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5486
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
317. Quản trị truyền thông doanh nghiệp ở vn hiện nay.pdf12.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.