Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5469
Title: Chiến lược "diễn biến hòa bình" - Nhận diện và đấu tranh, Tập 2
Authors: Lê Phúc, Nguyên
Phạm Bá, Toàn
Phạm, Văn Huấn
Keywords: Diễn biến hoà bình;Chiến lược;Đấu tranh;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Tập hợp một số bài viết đăng tải trên báo Quân đội nhân dân và tạp chí Quốc phòng toàn dân giúp bạn đọc có thêm một cách tiếp cận về "diễn biến hoà bình", cảnh giác trước những luận điệu xuyên tác bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phơi bày thủ đoạn, âm mưu đen tối của thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam
Description: 217 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5469
Appears in Collections:Sách phục vụ Nghị quyết 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tập 2 - Chiến lược diễn biến hòa bình nhận diện và đấu tranh.pdf14.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.