Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/545
Title: Chính sách và hoạt động đối ngoại ở Việt Nam hiện nay:Thông tin chuyên đề số 6/2013
Keywords: Đối ngoại;Chính sách;Hoạt động;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác ngoại giao Phần II: Chính sách và hoạt động đối ngoại của Việt Nam Phần III: Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới
URI: http://hdl.handle.net/123456789/545
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THONG TIN CD SO 6-2013.pdf3.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.