Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/544
Title: Công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 4 - 2013
Keywords: Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Việt Nam;Công tác
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 4 phần: Phần I: Lý luận chung về giáo dục lý luận chính trị Phần II: Thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay Phần III: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta hiện nay Phần IV: Giới thiệu sách về lý luận chính trị trong Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền
URI: http://hdl.handle.net/123456789/544
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THONG TIN CD SO 4-2013.pdf9.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.