Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5438
Title: Pháp luật đại cương
Other Titles: Tập bài giảng lưu hành nội bộ
Authors: Trần Quang, Hiển
Keywords: Pháp luật;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tập bài giảng gồm 2 phần: Nội dung phần một liên quan tới những kiến thức chung nhất về nhà nước và pháp luật như nguồn gốc, bản chất, dấu hiệu, chức năng của nhà nước và pháp luật; Trong phần hai, tập bài giảng đề cập tới 4 ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự
Description: 160tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5438
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284. Pháp luật đại cương.pdf19.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.