Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5393
Title: Pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
Authors: Trần Xuân, Học
Trần Quang, Hiển
Keywords: Pháp luật;Pháp chế;Quản lí hành chính Nhà nước
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung giáo trình gồm 6 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước; Chương 2: Hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng, các tổ chức xã hội và công dân trong quản lý hành chính nhà nước; Chương 3: Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong quản lý hành chính nhà nước; Chương 4: Hoạt động thanh tra, kiểm tra của bộ máy hành chính trong quản lý hành chính nhà nước; Chương 5: Pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước; Chương 6: Tài phán hành chính
Description: 130tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5393
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
236. Giáo trình pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước.pdf13.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.