Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5390
Title: Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Quang, Hiển
Keywords: Pháp luật;Giải quyết khiếu nại
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích khái niệm pháp luật về GQKNTC; đặc điểm, nội dung của pháp luật về GQKNTC; vai trò, tiêu chí hoàn thiện pháp luật về GQKNTC và khái quát một số nội dung của pháp luật về GQKNTC ở một số nước trên thế giới nhằm rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam; Phân tích, đánh giá thực trạng của pháp luật về GQKNTC ở Việt Nam hiện nay trên một số nội dung cơ bản; Phân tích những quan điểm chỉ đạo và giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật về GQKNTC trong thời gian tới.
Description: 157tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5390
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.