Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5388
Title: Quản lý xã hội về dân tộc và tôn giáo
Authors: Trần Xuân, Học
Trần Quang, Hiển
Keywords: Quản lí xã hội;Dân tộc;Tôn giáo
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung nhất về dân tộc và tôn giáo, tình hình dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. về quản lý xã hội đối với hoạt động tôn giáo và vấn đề dân tộc
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5388
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231. Quản lý xã hội về dân tộc và tôn giáo.pdf12.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.