Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5377
Title: Pháp chế trong quản lý
Authors: Trần Quang, Hiển
Keywords: Pháp luật;Pháp chế;Quản lí
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống của môn học. Theo đó, giúp cho sinh viên nhắm được những kiến thức lý luận về bảo đảm pháp chế trong quản lý như: Những vấn đề chung về bảo đảm pháp chế trong quản lý; Hoạt động bảo đảm pháp chế trong quản lý của các chủ thể trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Description: 143tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5377
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
219. Pháp chế trong quản lý.pdf16.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.