Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5376
Title: Pháp luật về giải quyết tranh chấp hành chính bằng tòa án ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Quang, Hiển
Keywords: Pháp luật;Giải quyết tranh chấp;Tòa án;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích, đánh giá nội dung cơ bản của pháp luật về giải quyết TCHC bằng tòa án, mục đích quan trọng mà đề tài hướng tới là đánh giá mức độ, hiệu quả thi hành pháp luật về giải quyết TCHC bằng tòa án trong điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, kiến nghị những giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết TCHC bằng tòa án
Description: 121tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5376
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.