Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5367
Title: Quản lý Nhà nước về môi trường
Authors: Trần Quang, Hiển
Keywords: Quản lí Nhà nước;Môi trường
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Học phần tập trung là rõ những vấn đề chung về khoa học, công nghệ và môi trường; Đặc điểm, nguyên tắc, phương pháp quản lý nhà nước về khoa và công nghệ và môi trường; Bộ máy, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và môi trường.
Description: 102tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5367
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
205. Quản lý nhà nước về môi trường.pdf7.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.