Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/533
Title: Cạnh tranh thông tin trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát VnExpress.net, VnMedia.vn, Vov.vn từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2012)
Authors: Trần, Thị Thu Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Cạnh tranh;Thông tin;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2012
Abstract: Nghiên cứu thực trạng cạnh tranh thông tin trên các tờ báo mạng điện tử Việt Nam; đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, nhằm đưa ra những khuyến nghị, giải pháp mang tính thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả của thông tin trên báo mạng điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/533
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thu Trang.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.