Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5295
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn nghệ
Authors: Hoàng, Minh Lường
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Văn nghệ
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua việc thống kê, khảo sát, nghiên cứu toàn diện tư tưởng văn nghệ Hồ Chí Minh đề tài chỉ ra được những vấn đề lý luận cơ bản có liên quan đến tư tưởng văn nghệ Hồ Chí Minh, từ đó phân tích cái hay, cái đẹp trong các luận điểm quan trọng của Người về chức năng, về tác phẩm, về chủ thể văn nghệ, về tinh thần kế thừa các di sản văn nghệ dân tộc và nhân loại... Trên cơ sở đó rút ra những bài học có ý nghĩa chỉ đạo của tư tưởng văn nghệ Hồ Chí Minh đối với đời sống văn học nghệ thuật hiện nay.
Description: 42tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5295
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn nghệ.pdf5.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.