Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5290
Title: Giáo trình các chuyên đề kinh tế chính trị
Other Titles: Dành cho đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế Chính trị
Authors: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Giáo trình;Chuyên đề;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Gồm 3 chương: Chương 1: Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam; Chương 2: Tiếp cận và phát trienr kinh tế tri thức ở Việt Nam; Chương 3: Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam
Description: 80tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5290
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123. Giáo trình các chuyên đề kinh tế chính trị.pdf7.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.