Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5288
Title: Khai thác sức mạnh tương hỗ văn học - báo chí trong việc sáng tạo tác phẩm kí
Authors: Hoàng, Minh Lường
Keywords: Văn học;Báo chí;Sáng tạo;Tác phẩm
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận về kí và mối quan hệ tương hỗ văn học - báo chí trong tác phẩm kí; Chương 2: Những biểu hiện cơ bản của sự hợp lưu sức mạnh tương hỗ văn học - báo chí trong kí Việt Nam đương đại; Chương 3: Một số vấn đề đặt ra đối với thực tế nghiên cứu, giảng dạy và sáng tạo tác phẩm kí trong đời sống báo chí hiện nay
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5288
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121. Khai thác sức mạnh tương hỗ văn học báo chí.pdf11.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.