Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5281
Title: Khắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng, Thái Bình
Advisor: Trần, Phúc Thăng
Keywords: Tha hóa;Đạo đức;Cán bộ lãnh đạo;Cán bộ quản lí;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 162tr.
Abstract: Trên cơ sở lý luận về khắc phục tình trạng tha hóa đạo đức và thực trạng việc khắc phục tình trạng này, luận án luận giải một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả khắc phục tình trạng tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5281
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Thai Binh.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.