Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5269
Title: Giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài
Authors: Đặng Mỹ Hạnh, Trần Thị Trâm
Keywords: Tiếng Việt;Người nước ngoài
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 129tr
Abstract: Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng tiếng Việt (nói và viết) trong hoạt động giao tiếp và học tập, nghiên cứu
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5269
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113. Giáo trình tiếng việt dành cho người nước ngoài.pdf13.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.