Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5266
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh (Đề cương bài giảng)
Keywords: Phân tích;Kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 90tr
Abstract: Cung cấp các phương pháp thu thập, tính toán và chọn lọc thông tin để phân tích, suy đoán và kết luận về hiệu quả kinh doanh, năng lực tài chính của doanh nghiệp cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư, ngân hàng... ra quyết định kinh doanh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5266
Appears in Collections:Giáo trình nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110. Đề cương bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh.pdf8.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.