Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5262
Title: Quản lý đội ngũ viên chức y tế ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình hiện nay
Authors: Trương, Quốc Tuấn
Advisor: Lê, Kim Việt
Keywords: Quản lí;Đội ngũ viên chức;Yên Mô;Ninh Bình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 96tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đội ngũ viên chức y tế ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình hiện nay đề tài đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản lý đội ngũ viên chức y tế ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tốt hơn.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5262
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Truong quoc tuan.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.