Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5253
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Quỳnh Nga
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí nhà nước;Du lịch;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 111tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở thành phố Hà Nội hiện nay, luận văn đề xuất định hướng và giải pháp tăng cường QLNN đối với hoạt động du lịch ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5253
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Quynh Nga.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.