Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5250
Title: Quản lý xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Nguyễn, Hà Lan Hương
Advisor: Trần, Xuân Học
Keywords: Quản lí xã hội;Nông thôn mới;Yên Bái;Xây dựng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 113tr.
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và phân tích thực trạng QLXH đối với xây dựng NTM ở tỉnh Yên Bái hiện nay, từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường QLXH đối với công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5250
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ha Lan Huong.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.