Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5249
Title: Quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định hiện nay
Authors: Mai, Thị Thu Phương
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí xã hội;Việc làm;Giải quyết;Lao động;Nông thôn;Nam Định
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 111tr.
Abstract: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nghiên cứu thực trạng quản lý xã hội giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định. Đề xuất biện pháp nhằm quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho lao đông nông thôn ở huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định một cách hiệu quả.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5249
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mai thi thu phuong.pdf981.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.