Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5247
Title: Quản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Lê, Đình Quyền
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí;Đội ngũ cán bộ;Cấp xã;Thạch Thành;Thanh Hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 111tr.
Abstract: Trên cơ sở phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ công chức cấp xã, qua đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, luận văn đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5247
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le dinh quyen.pdf905.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.