Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5246
Title: Quản lý đội ngũ công chức phường ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Lâm, Văn Thảo
Advisor: Trịnh, Đức Thảo
Keywords: Quản lí;Đội ngũ công chức;Cầu Giấy;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 105tr.
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận để làm rõ các quan niệm về công chức phường ở quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hiện nay; phân tích thực trạng quản lý đội ngũ công chức phường, đánh giá đúng chất lượng công tác quản lý đội ngũ công chức phường ở quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đúc rút kinh nghiệm, xác định những vấn đề đặt ra; Đề xuất một số phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ công chức phường ở quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5246
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Lam Van Thao.pdf917.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.