Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5244
Title: Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Phú Huỳnh
Advisor: Nguyễn, Thị Giáng Hương
Keywords: Chính sách;Ưu đãi;Người có công;Quốc Oai;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 96tr.
Abstract: Luận văn hệ thống cơ sở lý luận, pháp luật về chính sách người có công với cách mạng; Phân tích thực trạng việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; đề xuất giải pháp cơ bản bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Huyện.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5244
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Phu Huynh.pdf712.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.